Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký xét miễn - chuyển điểm ngoại ngữ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Tham khảo

http://wiki.hcmut.edu.vn/index.php/Ngoại_ngữ

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

 • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Đăng ký xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được phép đăng ký xét miễn/chuyển điểm cho mỗi môn 1 lần duy nhất (không dùng chứng chỉ khác để đăng ký xét lại môn đã xét miễn/chuyển điểm).

Đăng ký xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Tập tin:Xetmien mon1.png

Bước 1. Sinh viên chọn môn ngoại ngữ xin xét miễn

 • Sinh viên nhấn chọn "Xét miễn" văn bằng/chứng chỉ muốn dùng để xét miễn.
 • Sinh viên đánh dấu chọn môn ngoại ngữ muốn xét.
 • Nhấn nút "Lưu chọn" để hoàn thành chọn môn ngoại ngữ xét miễn.
 • Thông tin đăng ký này sẽ bị hủy khi sinh viên không xác nhận "Đồng ý" tại bước 2.

Tập tin:Dk xetmien.png

Bước 2. Sinh viên xác nhận đồng ý

 • Sinh viên xem lại tất cả thông tin của phiếu đăng ký bao gồm số môn và lệ phí.
 • Sinh viên thực hiện nhấn nút "Đồng ý" để xác nhận đồng ý (việc xác nhận đồng ý nghĩa là sinh viên đã cam kết đóng lệ phí).
 • Nếu kết quả thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ này là không hợp lệ thì điểm sẽ không được tính vào bảng điểm của sinh viên và không hoàn lại tiền lệ phí chuyển điểm đã thanh toán.

Tập tin:Xacnhan mienmon.png

Bước 3. Sinh viên đóng lệ phí tại BKPay

 • Sau khi đóng lệ phí tại BKPay, sinh viên quay lại trang dịch vụ xét miễn để xem tình trạng thanh toán.

Tập tin:Thanhtoan xetmien.png