DCMH trực tuyến

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Phần mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo DCMH mới.
+ Phân công gv vào soạn thảo DCMH.
+ Soạn thảo DCMH.