Dự thính hè

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

1- Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

  • SV được đăng ký các môn học HK dự thính hè với điều kiện KHÔNG trùng thời khóa biểu (TKB).
  • Lưu ý là TKB các môn TT ngoài trường và TTTN là do Khoa quy định chung cho môn học (không xác định riêng TKB cho từng SV hay từng nơi TT), thường là TKB cả ngày (tiết 1 – 12) nếu TT tại Tp.HCM và cả ngày & tối (tiết 1 – 16) nếu TT ngoài Tp.HCM. Do đó, trong đa số trường hợp SV có TT ngoài trường hoặc TTTN sẽ không đăng ký được các môn học khác.
  • Trường hợp SV có TT ngoài trường hoặc TTTN trong Tp.HCM có thể đăng ký các môn vào cuối tuần hoặc buổi tối. SV nên làm đơn đề nghị GV dạy vào cuối tuần hoặc buổi tối, có GV và Khoa xác nhận gửi đến PĐT trước khi có kế hoạch mở lớp để có thể đăng ký môn học theo nhu cầu.

2- Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

  • Khi tham gia Mùa hè xanh SV không được đăng ký các môn học HK dự thính hè.
  • PĐT sẽ hủy kết quả đăng ký môn học (nếu có) của các SV tham gia Mùa hè xanh theo danh sách do Đoàn thanh niên gửi.