Dịch vụ bảo hiểm sinh viên

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV (BKNetID) và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

  • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
  • Nếu đổi mật khẩu tại MyBK, khoảng 12 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập.
  • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập vào trang MYBK.

Bước 2. Truy cập dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm

Bước 3. Sinh viên chọn loại bảo hiểm muốn tham gia

Tập tin:Bhsv 01.png

Bước 4. Sinh viên xác nhận đồng ý mua (cam kết đóng phí tại BKPay)

Tập tin:Bhsv 02.png

Bước 5. Thanh toán phí tham gia tại BKPay

Bước 6. Kiểm tra & xác nhận hoàn tất thanh toán

  • Sau khi thanh toán thành công, sinh viên quay lại trang đăng ký tham gia bảo hiểm kiểm tra lại kết quả thanh toán.

Tập tin:Bhsv 03.png