Cơ Sở 1

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại:

Cửa tiếp sinh viên số 2

Giải quyết các dịch vụ đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.

Tiếp nhận hồ sơ

- In bảng điểm/học bạ

- Thẻ sinh viên

- Phúc tra bài thi cuối kì (Trả lời kết quả xem tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/sinhvien&path=59_196

- Nộp Bằng THPT, Chứng chỉ ngoại ngữ

- Giải quyết nợ/trễ học phí, diện bị treo thời khoá biểu


Cửa tiếp sinh viên số 4

Thường trực giải quyết đơn từ, quyền lợi cho SV diện toàn thời gian (ĐHCQ, CĐ, ...) và tiếp nhận các hồ sơ đặc biệt, các khiếu nại của SV tất cả các hệ.

Tiếp nhận hồ sơ

- Sao y bằng đại học, học bạ, bảng điểm (xác nhận liên quan)

- Thủ tục tạm dừng, thu nhận lại, nghỉ học, kéo dài thời gian, ...

- Thủ tục xin điểm VP (HT), xoá điểm HT, điểm R, điểm Miễn, ...

- Khiếu nại về điểm, về ĐKMH, về học bổng, tốt nghiệp,

- Khiếu nại về tất cả các loại đơn từ đã giải quyết tại PĐT

- Tất cả các đơn từ, hồ sơ bị từ chối tại các cửa tiếp SV khác của PĐT


Cửa tiếp sinh viên số 6

Hỗ trợ kỹ thuật cho SV

- BKpay (đóng học phí)

- Phục hồi mật khẩu

- BK-elearning

- Đăng ký môn học

- Cấp giấy vào phòng thi