Cách tính học phí

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
  • Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  • Mức thu TcHP được quy định từng học kỳ, mức thu này khác nhau giữa các môn đại cương và các môn chuyên ngành, giữa các lớp chính quy, lớp PFIEV, lớp dự thính.
  • Xem cách tính số TcHP tại Quy chế học vụ
  • Xem mức thu TcHP tại Thông báo về mức thu học phí của HK.

tham khảo : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=1206