Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Các điểm thành phần của môn học cho GV chấm và điểm tổng kết được tính từ các điểm thành phần theo tỉ lệ đánh giá đã được quy định thống nhất.

- Các điểm kiểm tra, thi và điêm tổng kết được làm tròn đến 0,5 (điểm lẻ dưới 0,25 được làm tròn thành 0,0; điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,75 được làm tròn thành 0,5; điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 được làm tròn thành 1,0).

- Điểm thi cuối kỳ (hoặc hình thức thay thế thi) là phần tiên quyết. Nếu điểm thi cuối kỳ nhỏ hơn 3 (và nhỏ hơn điểm tổng kết tính từ các điểm thành phần) thì lấy điểm thi cuối kỳ làm điểm tổng kết. (Áp dụng bắt đầu từ HK 141)