Cách nộp học phí

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Đăng ký tài khoản OCB, tên đăng nhập và mật khẩu OCB online.

- Nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại OCB.

- Thanh toán học phí qua Cổng thanh toán trực tuyến của trường ĐHBK BKPay ( bkpay.hcmut.edu.vn) với Username là mã số sinh viên (MSSV) và Password là mật khẩu của email SV (MSSV@hcmut.edu.vn). Sau khi chọn khoản thanh toán, chương trình tự chuyển tới OCB online để hoàn tất việc thanh toán.

- Phụ huynh có thể nộp học phí tại chi nhánh/phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, chỉ cần cung cấp tên và MSSV là có thể thanh toán (tương tự việc thanh toán các hóa đơn điện, nước, …).