Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ không cho phép các SV này ĐKMH (hoặc hủy kết quả ĐKMH nếu đã ĐKMH). Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự đồng ý của P.CTCT-SV, PĐT sẽ cho cho phép SV ĐKMH hoặc khôi phục kết quả ĐKMH. Khi quá thời hạn khôi phục, SV sẽ bị tạm dừng học.