Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Các HK dự thính trong HK chính và HK dự thính hè

o Các điểm đạt được tự động chuyển vào bảng điểm học kỳ chính tương ứng.

o Các điểm không đạt thì không chuyển.

o Trường hợp không muốn chuyển các điểm đạt, hoặc muốn chuyển các điểm không đạt, SV phải làm đơn đề nghị gửi đến PĐT.