Vấn đề thi liên thông?

From BKwiki
Revision as of 03:41, 18 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp của trường ĐHBK Tp.HCM được dự thi liên thông. - Ngoài ra, các…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp của trường ĐHBK Tp.HCM được dự thi liên thông.

- Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học Vừa làm vừa học (không chính quy) của trường ĐHBK Tp.HCM. SV tốt nghiệp được cấp bằng đại học Vừa làm vừa học.

- Xem thông báo tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh hoặc tại Phòng Đào tạo (201 A4 ĐHBK).