Thu nhận lại

From BKwiki
Revision as of 08:56, 11 April 2017 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa theo thời gian quy định tại Khoa

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại Phòng đào tạo ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 6), Học kỳ 2 (đầu tháng 10), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 4)