Thu nhận lại

From BKwiki
Revision as of 07:57, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: làm thủ tục xin cứu xét tại KhoaChữ đậm

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại Phòng đào tạoChữ đậm ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 12), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)