Difference between revisions of "Thu nhận lại"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính:…”)
 
Line 1: Line 1:
- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính:làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa
+
- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: ''làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa'''''Chữ đậm'''
  
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]
+
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại ''Phòng đào tạo'''''Chữ đậm''' ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 12), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)

Revision as of 07:57, 1 April 2015

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: làm thủ tục xin cứu xét tại KhoaChữ đậm

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại Phòng đào tạoChữ đậm ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 12), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)