Thủ tục nhập học?

From BKwiki
Revision as of 07:03, 8 April 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Xem tại : www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Thông tin nhập học

Tham khảo thêm qui trình : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình hướng dẫn >> Hướng dẫn tân sinh viên (hệ chính quy)