Difference between revisions of "Thôi học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu”)
 
 
Line 1: Line 1:
Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
+
Tải Phiếu đăng ký thôi học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

Latest revision as of 08:57, 11 April 2017

Tải Phiếu đăng ký thôi học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu