Thành viên:1412252

From BKwiki
Revision as of 05:46, 14 October 2020 by 1412252 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

Tên đầy đủ Dương Thái Minh
Chuyên ngành Khoa học máy tính


Học vấn

Hoạt động

Thành tích