Thành viên:1412252

From BKwiki
Revision as of 05:44, 14 October 2020 by 1412252 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Tên đầy đủ Dương Thái Minh
MSSV 1412252
Chuyên ngành Khoa học máy tính

Giới thiệu

Học vấn

Hoạt động

Thành tích