Difference between revisions of "Tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
1. [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
+
# [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
+
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
2.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
+
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
 
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
 
 
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 

Revision as of 06:40, 2 April 2015