Difference between revisions of "Tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
1. [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
1. [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
  
2. [[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
2.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
  
3. [[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
  
3. [[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
  
3. [[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]

Revision as of 06:34, 2 April 2015

1. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp

2.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]

3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]

3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]

3.[[ Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]