Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân

From BKwiki
Revision as of 07:50, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Lý do : 1- Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn 2- Để trị bệnh 3- Thi hành Nghĩa vụ quân sự 4- Các lý do riêng khác Thủ tục…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lý do :

1- Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

2- Để trị bệnh

3- Thi hành Nghĩa vụ quân sự

4- Các lý do riêng khác

Thủ tục :

- Tải Phiếu đề nghị được tạm dừng học SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu - Có xác nhận của địa phương (nghỉ vì hoàn cảnh) - Hồ sơ bệnh án hợp lệ (nghỉ trị bệnh) - Giấy gọi nhập ngũ (thi hành NVQS) Lưu ý :

o Sinh viên đề nghị tạm dừng phải không thuộc diện xem xét buộc thôi học

o Thời gian tạm dừng tính vào thời gian học trừ mục (3)

o Tham khảo qui định về hoàn trả học phí ban hành kèm theo quyết định số 59/QĐ-ĐHBK ngày 04/05/2005 của Trường