Revision history of "Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:50, 1 April 2015Nhuquynh talk contribs 764 bytes +764 Tạo trang mới với nội dung “Lý do : 1- Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn 2- Để trị bệnh 3- Thi hành Nghĩa vụ quân sự 4- Các lý do riêng khác Thủ tục…”