Revision history of "Tôi muốn khiếu nại về điểm?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:32, 24 November 2015Nhuquynh talk contribs 626 bytes +626 Tạo trang mới với nội dung “- Đối với các điểm thành phần (trừ điểm thi), SV liên hệ trực tiếp GV. - Đối với điểm thi (tự luận), SV nộp đơn y…”