Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ hoặc bảng điểm để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

- Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất, học phần chính trị để được miễn học.