Difference between revisions of "Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12). - Riêng cá…”)
 
 
Line 1: Line 1:
- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).
+
- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ hoặc bảng điểm để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).
 +
 
 
- Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất, học phần chính trị để được miễn học.
 
- Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất, học phần chính trị để được miễn học.

Latest revision as of 07:42, 31 October 2016

- SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ hoặc bảng điểm để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

- Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất, học phần chính trị để được miễn học.