Revision history of "Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:22, 24 November 2015Nhuquynh talk contribs 287 bytes +287 Tạo trang mới với nội dung “- Nếu môn học đã đạt, SV vẫn có thể đăng ký học lại. - Tất cả các môn học đã đăng ký đều có trong bảng điểm.…”