Tìm kiếm

From BKwiki
Revision as of 02:04, 26 March 2015 by Bhthang (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Người dùng gõ nội dung cần tìm kiếm vào ô "Tìm kiếm" và nhấn nút hình kính lúp hoặc phím Enter. Các nội dung tìm thấy s…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Người dùng gõ nội dung cần tìm kiếm vào ô "Tìm kiếm" và nhấn nút hình kính lúp hoặc phím Enter.

Các nội dung tìm thấy sẽ xuất hiện trên màn hình. Người dùng chọn đọc các thông tin cần thiết.