Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
- TTTN:
+
-TTTN:
 +
 
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK1, số tín chỉ tối đa các môn học là 9 TC.
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK1, số tín chỉ tối đa các môn học là 9 TC.
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK2, số tín chỉ tối đa các môn học là 12 TC.
 
o Khi có đăng ký TTTN trong HK2, số tín chỉ tối đa các môn học là 12 TC.
 
Tuy nhiên SV chỉ đăng ký được nếu không bị trùng TKB.  
 
Tuy nhiên SV chỉ đăng ký được nếu không bị trùng TKB.  
 
TKB của tất cả các môn, kể cả TTTN là do Khoa phân bố và báo lịch TTTN cho PĐT. Thường sẽ có 3 trường hợp như sau:
 
TKB của tất cả các môn, kể cả TTTN là do Khoa phân bố và báo lịch TTTN cho PĐT. Thường sẽ có 3 trường hợp như sau:
 +
 
1. TTTN tại trường: Khoa sẽ ghi TKB là linh động, nghĩa là không có phân TKB cho TTTN.  
 
1. TTTN tại trường: Khoa sẽ ghi TKB là linh động, nghĩa là không có phân TKB cho TTTN.  
 +
 
2. TTTN ngoài trường (nhưng trong thành phố): Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-12, từ thứ 2 – 6, nghĩa là SV chỉ được đăng ký các lớp buổi tối hoặc ngoài giờ.
 
2. TTTN ngoài trường (nhưng trong thành phố): Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-12, từ thứ 2 – 6, nghĩa là SV chỉ được đăng ký các lớp buổi tối hoặc ngoài giờ.
 +
 
3. TTTN ngoài thành phố: Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-16, từ thứ 2 – CN, nghĩa là SV không được đăng ký các lớp khác.
 
3. TTTN ngoài thành phố: Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-16, từ thứ 2 – CN, nghĩa là SV không được đăng ký các lớp khác.
 +
 
PĐT chỉ chấp nhận việc phân TKB (lịch TTTN) do Khoa sắp xếp cho môn TTTN chung cho tất cả SV, không chấp nhận việc xác nhận lịch TTTN do công ty xác nhận, cũng không chấp nhận việc Bộ môn/Khoa xác nhận lịch TTTN cho từng cá nhân.
 
PĐT chỉ chấp nhận việc phân TKB (lịch TTTN) do Khoa sắp xếp cho môn TTTN chung cho tất cả SV, không chấp nhận việc xác nhận lịch TTTN do công ty xác nhận, cũng không chấp nhận việc Bộ môn/Khoa xác nhận lịch TTTN cho từng cá nhân.
 +
 +
 
- LVTN: Khi có đăng ký LVTN, số tín chỉ tối đa các môn học là 7 TC.
 
- LVTN: Khi có đăng ký LVTN, số tín chỉ tối đa các môn học là 7 TC.

Revision as of 06:17, 31 March 2015

-TTTN:

o Khi có đăng ký TTTN trong HK1, số tín chỉ tối đa các môn học là 9 TC. o Khi có đăng ký TTTN trong HK2, số tín chỉ tối đa các môn học là 12 TC. Tuy nhiên SV chỉ đăng ký được nếu không bị trùng TKB. TKB của tất cả các môn, kể cả TTTN là do Khoa phân bố và báo lịch TTTN cho PĐT. Thường sẽ có 3 trường hợp như sau:

1. TTTN tại trường: Khoa sẽ ghi TKB là linh động, nghĩa là không có phân TKB cho TTTN.

2. TTTN ngoài trường (nhưng trong thành phố): Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-12, từ thứ 2 – 6, nghĩa là SV chỉ được đăng ký các lớp buổi tối hoặc ngoài giờ.

3. TTTN ngoài thành phố: Khoa sẽ ghi TKB là tiết 1-16, từ thứ 2 – CN, nghĩa là SV không được đăng ký các lớp khác.

PĐT chỉ chấp nhận việc phân TKB (lịch TTTN) do Khoa sắp xếp cho môn TTTN chung cho tất cả SV, không chấp nhận việc xác nhận lịch TTTN do công ty xác nhận, cũng không chấp nhận việc Bộ môn/Khoa xác nhận lịch TTTN cho từng cá nhân.


- LVTN: Khi có đăng ký LVTN, số tín chỉ tối đa các môn học là 7 TC.