Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

From BKwiki
Revision as of 07:44, 27 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Đối với SV bình thường: 21 TC

- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC