Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

From BKwiki
Revision as of 07:43, 27 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Đối với SV bình thường: 21 TC - Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Đối với SV bình thường: 21 TC - Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC