Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

From BKwiki
Revision as of 06:21, 31 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Học kỳ chính

- Đối với SV bình thường: 21 TC

- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC

Học kỳ dự thính

- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.