Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Đối với SV bình thường: 21 TC - Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC”)
 
Line 1: Line 1:
 
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 +
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC

Revision as of 07:44, 27 March 2015

- Đối với SV bình thường: 21 TC

- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC