Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 +
Học kỳ chính
 +
 
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 
- Đối với SV bình thường: 21 TC
  
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 +
 +
Học kỳ dự thính
 +
 +
- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
 +
 +
- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.

Revision as of 06:21, 31 March 2015

Học kỳ chính

- Đối với SV bình thường: 21 TC

- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC

Học kỳ dự thính

- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.