Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã tẩy trống trang)
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 
  
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 

Latest revision as of 09:32, 19 July 2017