Quy định về trình độ tiếng Anh

From BKwiki
Revision as of 01:55, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Văn bản tiêu đề Bậc cao đẳng

hệ chính quy

Bậc đại học

hệ VLVH

Bậc đại học

hệ chính quy

Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học 250 Ví dụ 250
Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp 350 400 400 (HK1/14-15)

410 (HK2/14-15)

430 (HK1/15-16)

450 (HK2/15-16)

Điều kiện xét tốt nghiệp 400 400 450