Quy định về trình độ tiếng Anh

From BKwiki
Revision as of 01:54, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Văn bản tiêu đề Bậc cao đẳng

hệ chính quy

! Bậc đại học

hệ VLVH

! Bậc đại học

hệ chính quy

Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học 250 Ví dụ 250
Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp 350 400 400 (HK1/14-15)

410 (HK2/14-15)

430 (HK1/15-16)

450 (HK2/15-16)

Điều kiện xét tốt nghiệp 400 400 450