Quy định về trình độ tiếng Anh

From BKwiki
Revision as of 01:53, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- ! Văn bản tiêu đề !! Bậc cao đẳng hệ chính quy !! Bậc đại học hệ VLVH !! Bậc đại học hệ chính…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Văn bản tiêu đề Bậc cao đẳng

hệ chính quy

! Bậc đại học

hệ VLVH

! Bậc đại học

hệ chính quy

Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học 250 Ví dụ 250
Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp 350 400 400 (HK1/14-15)

410 (HK2/14-15) 430 (HK1/15-16) 450 (HK2/15-16)

Điều kiện xét tốt nghiệp 400 400 450