Quy định về trình độ tiếng Anh

From BKwiki
Revision as of 08:36, 6 April 2016 by Hmloan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Chuẩn tiếng Anh trong bảng sau ghi theo mức điểm TOEIC quốc tế tối thiểu, SV có thể đạt các loại chứng chỉ tiếng Anh khác nhau với mức điểm được quy đổi tương đương tại mục 5. SV nộp các chứng chỉ tại Phòng Đào tạo theo lịch nộp được thông báo mỗi học kỳ, tại thời điểm nộp chứng chỉ phải còn hiệu lực ít nhất một tháng. Nếu SV đã nộp chứng chỉ đủ yêu cầu nhận LVTN/tốt nghiệp thì không cần nộp lại chứng chỉ khi nhận LVTN/tốt nghiệp.

Bậc, hệ đào tạo Chuẩn tiếng Anh nhận LVTN Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp K.2009-K.2014 Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp từ K.2015
Đại học chính quy (đại trà) 450(1) 450 500
CT Kỹ sư tài năng 450(1) 550(2) 550
Cao đẳng chính quy 350 400 400
Đại học VLVH, ĐTTXa (3) 350 400 400


(1) Từ học kỳ 2/15-16, chuẩn tiếng Anh nhận LVTN của hệ đại học chính quy (kể cả CT KSTN) là TOEIC 450.

(2) Đối với K.2009 và K.2010, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 450. Đối với K.2011 và K.2012, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 500.

(3) Đối với hệ VLVH, ĐTTXa thì còn chấp nhận kết quả kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định hướng TOEIC) hoặc môn AV400 do PĐT tổ chức.

Các sinh viên đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh được xem là đạt chuẩn tiếng Anh để xét nhận LVTN và xét tốt nghiệp. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

Các chương trình đào tạo đặc biệt (PFIEV, Tiên tiến, Chất lượng cao, …) có thêm các quy định riêng về ngoại ngữ. Riêng SV Lào và Campuchia, không có yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp (theo công văn 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15/10/2013).