Qui trình làm lại thẻ sinh viên

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Qui trình cấp lại thẻ sinh viên (thẻ bị mất , hư, gãy, mờ)

Thời gian làm lại thẻ trong vòng 2 ngày làm việc tính từ lúc thanh toán lệ phí trên BKPay.

Bước 1: Vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn ->> đăng ký in thẻ sv ->> thanh toán phí làm thẻ trên BKPay.

Bước 2: Khi tình trạng báo “đã in”, sinh viên đem phiếu đăng ký (có xác nhận của P.CTCTSV) đến “nơi đăng ký nhận thẻ ” để lấy thẻ mới.

Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ sinh viên online:

Vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn  đăng ký in thẻ sv:

Sinh viên chọn nơi muốn nhận thẻ làm lại.

1. Sau đó, bấm "Đăng ký".

2. Sinh viên kiểm tra lại thông tin và bấm "Đồng ý".

3. Sinh viên thanh toán phí làm lại thẻ tại BKPay.

4. Sau khi thanh toán, truy cập lại trang này để "in phiếu đăng ký".

5. Sinh viên đem phiếu đến Phòng CTCTSV để xác nhận.

6. Khi tình trạng báo đã in, sinh viên đem phiếu (đã có xác nhận) đến nơi đăng ký để nhận thẻ.

Lưu ý:

• Sinh viên theo dõi, khi tình trạng báo "Đã in" cần đến đúng nơi đăng ký để nhận thẻ.

• Khi đến nhận thẻ, sinh viên cần phải đem theo phiếu đăng ký có xác nhận của Phòng CTCTSV.