Nhập điểm trực tuyến

From BKwiki
Revision as of 07:04, 27 April 2015 by Bhthang (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

Theo quy định của nhà trường, kể từ Học kỳ 2/2014-2015, việc nộp điểm của Giảng viên (GV) có thể tiến hành trực tuyến. Công cụ Nhập điểm trực tuyến này đang được cung cấp tại Cổng ứng dụng My Bách Khoa.

Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập

Người dùng khi vào ứng dụng sẽ được yêu cầu đăng nhập dùng hệ thống Xác thực tập trung.

Giao diện chính

Giảng viên chọn hình Nhập điểm trực tuyến để bắt đầu vào hoặc chọn Nhập điểm trực tuyến trên thanh công cụ. Để đăng xuất, chọn nút đăng xuất ở góc trên phải màn hình.

Màn hình chính

Chọn Học kỳ nhập điểm

Giảng viên chọn Học kỳ nhập điểm từ danh sách các học kỳ. Mặc nhiên hệ thống hiển thị học kỳ mới nhất.

Chọn Học kỳ

Chọn Môn học/Nhóm lớp để nhập điểm

Ở từng học kỳ, hệ thống sẽ liệt kê những môn học của Giảng viên trong học kỳ đó. Giảng viên chọn tiếp nút Xem trên từng môn học để xem danh sách các nhóm lớp tương ứng cho môn học đã chọn (và bắt đầu nhập điểm).

Chọn Nhóm lớp

Giảng viên chọn nhóm lớp tương ứng bằng cách đánh dấu vào ô Chọn và nhấn nút Nhập Điểm để bắt đầu nhập điểm.

Giảng viên cũng có thể chọn nhập điểm cho nhiều hơn một nhóm lớp cùng lúc. Ví dụ như khi có một xấp bài làm của các SV của nhiều hơn một nhóm đã chấm và cần nhập điểm, GV có thể chọn cùng lúc các nhóm này để nhập điểm. Chú ý để tránh sai sót.

Chức năng Khóa nhanhXuất Ký Tên sẽ được đề cập phía dưới bài viết này.