Difference between revisions of "Ngoại ngữ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[Quy định về trình độ tiếng Anh]]
+
[[Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào]]
+
# [[Quy định về trình độ tiếng Anh]]
 +
# [[Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào]]
 +
# [[Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ]]
 +
# [[Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm]]
 +
# [[Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn]]
 +
# [[Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN]]
 +
# [[Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào]]
 +
# [[Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký]]
 +
# [[Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào]]

Revision as of 02:46, 6 April 2015