Nộp điểm

From BKwiki
Revision as of 03:10, 29 October 2015 by Bhthang (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Hiện nay, các Giảng viên có thể nộp điểm về nhà trường bằng các cách sau đây: # Đối với bậc Đại học, Cao đẳng: d…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hiện nay, các Giảng viên có thể nộp điểm về nhà trường bằng các cách sau đây:

  1. Đối với bậc Đại học, Cao đẳng: dùng hệ thống Nhập điểm trực tuyến để nhập điểm, in từ hệ thống, ký tên và nộp về Phòng đào tạo
  2. Đối với bậc Sau đại học: dùng hệ thống của Phòng Đào tạo Sau đại học
  3. Các trường hợp đặc biệt khác: dùng bản in Bảng ghi điểm học kỳ để vô điểm và nộp