Difference between revisions of "Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
- '''Học phí HK chính:'''
 
- '''Học phí HK chính:'''
 
 
 
 
* Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.  
+
* Tại thời điểm kết thúc đợt 1, các SV chưa thanh toán 50% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.
  
* Các trường hợp cần gia hạn, giảm hay miễn học phí do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, diện chính sách liên hệ P.CTCT-SV để được hướng dẫn.
+
* Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.  
  
* Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ trừ điểm rèn luyện.
+
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ
  
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK tiếp theo.
 
  
 
- '''Học phí dự thính:'''
 
- '''Học phí dự thính:'''
  
* Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
+
* Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi và và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) dự thính cho HK tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH dự thính, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  
* Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp, không được dự kiểm tra/thi và xem như vắng mặt.
+
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.
 
 
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dự thính dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK dự thính tiếp theo.
 
 
 
* Các SV đã thanh toán trễ hạn có lý do chính đáng cần làm đơn gửi PĐT để phục hồi tên trong danh sách lớp.
 

Revision as of 07:21, 7 April 2015

- Học phí HK chính:

  • Tại thời điểm kết thúc đợt 1, các SV chưa thanh toán 50% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.
  • Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ


- Học phí dự thính:

  • Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi và và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) dự thính cho HK tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH dự thính, SV phải hoàn thành thanh toán học phí và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.