Difference between revisions of "Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 11: Line 11:
 
- '''Học phí dự thính:'''
 
- '''Học phí dự thính:'''
  
- Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
+
* Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  
- Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp, không được dự kiểm tra/thi và xem như vắng mặt.
+
* Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp, không được dự kiểm tra/thi và xem như vắng mặt.
  
- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dự thính dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK dự thính tiếp theo.
+
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dự thính dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK dự thính tiếp theo.
  
- Các SV đã thanh toán trễ hạn có lý do chính đáng cần làm đơn gửi PĐT để phục hồi tên trong danh sách lớp.
+
* Các SV đã thanh toán trễ hạn có lý do chính đáng cần làm đơn gửi PĐT để phục hồi tên trong danh sách lớp.

Revision as of 01:38, 6 April 2015

- Học phí HK chính:

  • Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  • Các trường hợp cần gia hạn, giảm hay miễn học phí do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, diện chính sách liên hệ P.CTCT-SV để được hướng dẫn.
  • Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ trừ điểm rèn luyện.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK tiếp theo.

- Học phí dự thính:

  • Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  • Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp, không được dự kiểm tra/thi và xem như vắng mặt.
  • Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dự thính dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK dự thính tiếp theo.
  • Các SV đã thanh toán trễ hạn có lý do chính đáng cần làm đơn gửi PĐT để phục hồi tên trong danh sách lớp.