Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào

From BKwiki
Revision as of 07:58, 8 April 2016 by Hmloan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học

SV phải đạt tối thiểu điểm kiểm tra 250 trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ TOEIC 250 (hoặc tương đương). Sau 2 năm học nếu không đạt mức 250, SV không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương (mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc 2 năm đầu của CTĐT và các môn đại cương). SV được khuyến khích (không bắt buộc) tham gia học môn Anh văn cơ bản để có đủ trình độ tiếng Anh tham gia các đợt kiểm tra.

2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN

  • SV không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.
  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.

3- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

* SV không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.

  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.