Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)

From BKwiki
Revision as of 07:24, 26 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợ…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợt 2 (sau khi các lớp đã được mở), SV chỉ có thể đăng ký bổ sung, không được hủy hoặc thay đổi nhóm. - Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính và HK dự thính hè) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).