Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)

From BKwiki
Revision as of 07:29, 26 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm n…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.