Hổ trợ giảng dạy

From BKwiki
Revision as of 12:28, 28 October 2015 by Bhthang (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Hệ thống được cung cấp tại địa chỉ http://tkb.hcmut.edu.vn Hệ thống cho phép các GV xem TKB trong học kỳ, đăng ký nghỉ d…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hệ thống được cung cấp tại địa chỉ http://tkb.hcmut.edu.vn

Hệ thống cho phép các GV xem TKB trong học kỳ, đăng ký nghỉ dạy, báo dạy thay, đăng ký dạy bù và theo dõi tình hình dạy/nghỉ dạy/dạy bù cá nhân.

Hệ thống còn cho phép lãnh đạo nhà trường theo dõi tình hình giảng dạy/nghỉ dạy/dạy bù của toàn trường.