Học vụ

From BKwiki
Revision as of 02:04, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]

[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]

[[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]

[[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]

[[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]

[[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]

A