Học vụ

From BKwiki
Revision as of 01:55, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]] [[2. Tôi có lý do phải vắng thi]] [[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]] [[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]] [[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]] [[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]